Dashboard

Dashboard เป็นนำข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Platform มาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เป็นเหมือนช่องทางให้ผู้ใช้สามารถติดตามหรือควบคุมการทำงานของ Device

การสร้าง Dashboard

เริ่มสร้าง Dashboard โดยทำการเลือกเมนู Console ทางด้านซ้ายมือแล้วคลิกที่ Dashboard

_images/dashboard.png

คลิกปุ่ม “Create” เพื่อสร้าง Dashboard

_images/dashboard_create.png

สามารถกรอกข้อมูลได้ 2 ส่วนคือ Dashboard Name และ Dashboard Description

 • Dashboard Name คือ ชื่อ Dashboard ไม่สามารถมีช่องว่าง (White Space) อยู่ในชื่อได้

 • Dashboard Description คือ คำอธิบายของ Dashboard

_images/dashboard_name.png

เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม “SAVE” ก็จะปรากฏรายการ Dashboard ใหม่ที่เพิ่งทำการสร้างขึ้นมา

_images/dashboard_device.png

ไปที่แถบ Setting จะปรากฏหน้าต่างของ Dashboard setting ทำการคลิกที่ “Add device” เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ที่ได้ทำการสร้างไว้ในเมนู “Device”

_images/dashboard_setting1.png

ทำการใส่ข้อมูล/เลือกข้อมูล และทำการกด “SAVE”

 • Device คือ เลือกอุปกรณ์ที่ได้ทำการสร้างไว้

 • Alias คือ ชื่อของ Device ที่เป็นเจ้าของ Shadow (จะขึ้นเองเมื่อได้ทำการเลือก Device เรียบร้อยแล้ว)

 • Privileges คือ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลซึ่งจะมี

 • Subscribe Message คือ การรับข้อมูลใน Topic ที่ต้องการ

 • Publish Message คือ การส่งข้อมูลไปยัง Topic ที่ต้องการ

 • Shadow Read คือ จำนวนการอ่าน Shadow โดยดูจากขนาดของ Shadow ที่ถูกอ่านออกมา แต่ละ Block มีขนาดไม่เกิน 1 kilobyte

 • Shadow Write คือ จำนวนการเขียน Shadow โดยดูจากขนาดของ Shadow ที่ส่งไปเขียน แต่ละ Block มีขนาดไม่เกิน 1 kilobyte

 • Read Feed คือ การอ่านข้อมูลจาก feed หรือชุดข้อมูลที่ส่งขึ้นไป

 • Write Feed คือ การสร้าง feed หรือชุดข้อมูลที่สามารถส่งขึ้นไป

_images/dashboard_adddevice.png

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏดังรูปด้านล่าง ซึ่งสามารถแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย “Edit” หากต้องการที่จะลบสามารถคลิกที่ “Delete”

_images/dashboard_setting2.png

เมื่อคลิกที่ “เมนู 3 จุด” มุมขวาบน ข้าง EDIT จะเจอเมนู 3 เมนูสำหรับจัดการส่วนต่างๆ ของ Dashboard

 • IMPORT ใช้สำหรับนำเข้า Configuration Code ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ JSON File ที่ส่งออกไปจาก Dashboard ที่เคยเซ็ต Configuration ไว้แล้ว เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏ browse file ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า

 • EXPORT ใช้สำหรับส่งออก Configuration Code ที่เคยเซ็ตไว้แล้ว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ JSON File เช่นกัน เพื่อนำเข้า (เมนู “IMPORT”) สู่ Dashboard อื่น หรือเพื่อการสำรองข้อมูล (Backup)

 • RESET ใช้สำหรับล้างค่า Configuration Code ที่เคยเซ็ตไว้แล้วทั้งหมด

_images/dashboard_importexportreset.png

เมื่อนำเมาส์ไปวางไว้ที่รายการที่ได้ทำการ Create Dashboard ไว้ จะปรากฏปุ่ม “Edit” และ “Delete” สำหรับทำการแก้ไขข้อมูลทั่วไปและลบ Dashboard นั้นๆได้ ตามลำดับ

_images/dashboard_editdelete.png

เมื่อทำการคลิกที่ได้ทำการสร้าง Create Dashboard ไว้จะปรากฏ “Edit” ทางมุมบนขวามือ เพื่อเปิดการใช้งานแก้ไข dashboard

_images/dashboard_edit.png

คลิกปุ่ม “Add panel”

_images/dashboard_addpanel.png

จะมีหน้าต่าง Panel ขึ้นมา

_images/dashboard_addwidget.png

เลือกประเภทของ widget

_images/dashboard_configwidget.png

การตั้งค่า Widget

การกรอก Datasource ในแต่ละ Widget จะมีลักษณะที่คล้ายกัน เริ่มต้นที่ปุ่ม +DEVICE ซึ่งจะอยู่หลังช่องที่กรอก หรือจะพิมพ์ # ลงไปในช่อง หลังจากนั้น Auto complete จะดึงข้อมูลจาก Device ที่ได้เพิ่มในส่วนของ Setting ไว้แล้วมาให้เลือก โดยการเลือกข้อมูลขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่ต้องการจาก Datasource นั้นๆมี 8 ประเภท คือ

 • Status คือ ถ้าเลือกประเภทข้อมูลเป็น status ไม่ต้องระบุส่วนที่ 3 เพราะเป็นการดึงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อ Platform ของ Device ค่าที่ได้จะเป็น 0 หมายถึง ไม่เชื่อมต่อ และ 1 หมายถึง เชื่อมต่อ

 • Shadow คือ ส่วนที่เลือกต่อจากนี้จะเป็นตามโครงสร้าง Shadow JSON ที่ได้กำหนดไว้ใน Device

 • Feed คือ ถ้าเลือกประเภทข้อมูลเป็น feed ไม่ต้องระบุส่วนที่ 3 เช่นกัน ส่วน Data Field ที่ต้องการจะไประบุเพิ่มเติมที่ FeedView Widget

 • msg คือ ส่วนที่เลือกต่อจากนี้จะเป็น Topic ที่ต้องการ Subscribe และต้องเป็น Topic ที่ DATASOURCE ที่อ้างอิง Subscribe ไว้ด้วย

 • id คือ ตัวระบุ Device

 • writeShadow คือ คำสั่งหรือฟังก์ชันที่ใช้ในการอัปเดตหรือเขียนค่าข้อมูลลงใน Shadow ของ Platform

 • publishMsg คือ คำสั่งหรือฟังก์ชันที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลให้กับ Platform

 • privateMsg คือ คำสั่งหรือฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการส่งหรือการสื่อสารข้อความโดยที่ข้อความจะถูกส่งไปถึงผู้รับเพียงผู้เดียว โดยไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยให้ผู้อื่นในระบบหรือPlatform

Widget : Text

เป็น Data Display Widget ที่แสดงผลในรูปแบบข้อความลักษณะของ Plain Text

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • TITLE คือ ตั้งชื่อ widget

 • SIZE คือ กำหนดขนาดข้อความ [สามารถเลือกเป็น Regular (ปกติ) และ Big (ใหญ่)]

 • VALUE คือ กำหนดค่าที่ต้องการแสดงผล (ช่องกรอก DEVICE)

 • INCLUDE SPARKLINE คือ แสดงเส้นกราฟจากค่า value (ตัวเลข) [สามารถเลือกได้ YES/NO]

 • ANIMATE VALUE CHANGES คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของค่า

 • UNITS คือ หน่วยข้อมูล

_images/dashboard_widgettext1.png

Caution

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบหมดแล้วให้ทำการกด “SAVE” ทุกครั้ง

ตัวอย่าง

การกรอก VALUE เมื่อต้องการแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Platform ของ Device

_images/dashboard_widgettext2.png

ถ้า Connect จะแสดงสถานะ Connected ถ้าไม่ Connect จะแสดงสถานะ Not Connected ดังรูป

_images/dashboard_textstatus.png

Widget : HTML

เป็น Data Display Widget ที่แสดงผลในรูปแบบหน้าเว็บ HTML สามารถเขียนโค้ดเป็นภาษา HTML หรือ Javascript ได้

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • HTML คือ เขียนโค้ด HTML, Javascript ให้เป็นหน้าเว็บได้ (ช่องกรอก DATASOURCE)

 • Height Blocks คือ ขนาดความสูงของบล็อกที่ใช้แสดงผล

_images/dashboard_widgethtml1.png

ตัวอย่าง

จะเป็นการบวกและลบค่าตัวเลขแล้วทำการ write shadow โดยใช้ #[“Device1”].writeShadow(“home”, currentValue) มีส่วนประกอบดังนี้

 • Device1 คือชื่อของ alias

_images/dashboard_widgethtmlalias.png
 • home คือค่า key ที่ต้องการเก็บใน shadow

 • currentValue คือค่าของ value ที่ต้องการเก็บ

หลังจากนั้นนำค่าจาก shadow มาแสดงในรูปของ text โดยใช้ ${#[“Device1”][“shadow”][“home”]} มีส่วนประกอบดังนี้

 • Device1 คือชื่อของ alias

 • shadow คือจะเป็นการอ่านค่า shadow จากอุปกรณ์ที่ชื่อ Device1

 • home คือชื่อของ key ที่เก็บไว้ใน shadow ที่ต้องการนำมาแสดงค่า

<style>
#output {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  color: #333;
  text-align:center;
}

#minus,
#plus {
  font-size: 18px;
  margin: auto;
  cursor: pointer;
  padding: 7px 10px;
  background-color: #3498db;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 2px;
}

#minus:hover,
#plus:hover {
  background-color: #2980b9;
}

#input {
  font-size: 18px;
  padding: 7px;
  font-weight: bold;
}
</style>

<h1 id="output">Value:${#["Device1"]["shadow"]["home"]}</h1>
<button id="minus">−</button>
<input type="text" inputmode="numeric" style="width:60%" id="input" />
<button id="plus">+</button>

<script>
const minusButton = document.getElementById('minus');
const plusButton = document.getElementById('plus');
const inputField = document.getElementById('input');
const outputField = document.getElementById('output');

function updateData() {
outputField.textContent = "Value: " + currentValue;
#["Device1"].writeShadow("home", currentValue)
}
let currentValue = ${#["Device1"]["shadow"]["home"]}
inputField.value = currentValue;

minusButton.addEventListener('click', event => {
  event.preventDefault();
  currentValue -= 1;
  inputField.value = currentValue;
  updateData();
});

plusButton.addEventListener('click', event => {
  event.preventDefault();
  currentValue += 1;
  inputField.value = currentValue;
  updateData();
});
</script>
_images/dashboard_widgethtml2.png

จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

_images/dashboard_widgethtmlresult.png

Widget : Indicator Light

เป็น Data Display Widget ที่แสดงผลในรูปแบบสถานะ ON/OFF เพื่อระบุ STATE ของการทำงาน เช่น สถานะไฟ สถานะเครื่องจักรทำงาน เป็นต้น

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • TITLE คือ ตั้งชื่อ widget

 • LIGHT ON COLOR คือ สีของการเปิดไฟ (สามารถเพิ่มความสว่างของสีได้)

 • LIGHT OFF COLOR คือ สีของการปิดไฟ (สามารถเพิ่มความสว่างของสีได้)

 • LIGHT STATE คือ การเปิด/ปิดไฟ

 • BLINKING คือ การกระพริบของไฟ

 • BLINK FREQUENCY คือ ความถี่การกระพริบของไฟ

 • ON TEXT คือ ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อค่าเป็นจริง (ดึงค่าจาก DATASOURCE หรือกรอกค่าลงไปโดยตรงก็ได้)

 • OFF TEXT คือ ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อค่าเป็นเท็จ (ดึงค่าจาก DATASOURCE หรือกรอกค่าลงไปโดยตรงก็ได้)

_images/dashboard_indicatorlight1.png

ตัวอย่าง

การกรอก LIGHT STATE แสดงสถานะ ON หรือ OFF

_images/dashboard_indicatorlight2.png

เมื่อ Connect สำเร็จ จะแสดงคำว่า ON ดังรูป

_images/dashboard_indicatorlightresult.png

Widget : Gauge

เป็น Data Display Widget ที่แสดงผลในรูปแบบการวัดค่า กำหนดค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • TITLE คือ ตั้งชื่อ widget

 • VALUE คือ กำหนดค่าที่ต้องการแสดงผล (ช่องกรอก DATASOURCE)

 • UNITS คือ หน่วยข้อมูล

 • MINIMUM คือ ค่าต่ำสุด (ตัวเลข)

 • MAXIMUM คือ ค่าสูงสุด (ตัวเลข)

 • DECIMAL DIGIT คือ เลขทศนิยม

 • HUMAN FRIENDLY NUMBER คือ การแปลงค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขในรูปแบบเลขฐานสิบเป็นรูปแบบที่เป็นจำนวนเต็มที่มีหน่วยวัดต่างๆ เช่น แปลงค่า 1000 เป็น 1K แปลงค่า 1000000 เป็น 1M เป็นต้น

 • RANGE COLOR คือ รูปแบบการแสดงสีตามช่วงค่าของตัวเลขหรือค่าต่างๆ โดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงความต่างของช่วงค่านั้นๆ (โดยกดที่ ADD เพื่อระบุช่วงของค่า)

 • RANGE ON PERCENT คือ การแสดงค่าตัวเลขในช่วงร้อยละของค่าที่กำหนดไว้

_images/dashboard_widgetgauge1.png

ตัวอย่าง

การกรอก VALUE เมื่อต้องการแสดงข้อมูลอุณหภูมิ

_images/dashboard_widgetgauge2.png

จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

_images/dashboard_widgetgaugeresult.png

Widget : Button

เป็น Control Widget ที่แสดงผลในรูปแบบปุ่มกด กำหนด action ที่จะทำงานเมื่อกดปุ่มได้

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • BUTTON CAPTION คือ ข้อความบนปุ่มกด

 • LABEL คือ ข้อความอธิบาย

 • BUTTON COLOR คือ กำหนดกำหนดสีของปุ่มกด

 • ONCLICK ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม

 • ONINITIAL ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อ Button ถูกสร้างเสร็จ

_images/dashboard_widgetbutton1.png

ตัวอย่าง

การใช้ปุ่มเพื่อเปิดประตู เมื่อคลิกปุ่ม OPEN แล้วค่าจะถูกส่งไปที่ shadow

_images/dashboard_widgetbutton2.png

จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

_images/dashboard_widgetbuttonresult.png

Widget : Toggle

เป็น Control Widget ที่แสดงผลในรูปแบบปุ่มกด 2 STATE กำหนด action ที่จะทำงานได้ทั้งเปิด/ปิด

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • LABEL คือ ข้อความอธิบาย

 • TOGGLE ON COLOR คือ กำหนดสีที่ต้องการให้กับหลอดไฟ LED เมื่อเปิด

 • TOGGLE OFF COLOR คือ กำหนดสีที่ต้องการให้กับหลอดไฟ LED เมื่อปิด

 • TOGGLE ON CAPTION คือ ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อค่าเป็นจริง

 • TOGGLE OFF CAPTION คือ ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อค่าเป็นเท็จ

 • TOGGLE STATE คือ กำหนดค่าที่ต้องการแสดงผล (TRUE,FALSE,1,0)

 • ONTOGGLEON ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อต้องการเปลี่ยน STATE จาก OFF เป็น ON

 • ONTOGGLEOFF ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อต้องการเปลี่ยน STATE จาก ON เป็น OFF

 • ONINITIAL ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อสร้าง toggle เสร็จ

_images/dashboard_widgettoggle1.png

ตัวอย่าง

การเปิด/ปิด LED เมื่อคลิกปุ่ม toggle

_images/dashboard_widgettoggle2.png

จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

_images/dashboard_widgettoggleresult.png

Widget : Slider

เป็น Control Widget ที่แสดงผลในรูปแบบปุ่มกดแบบ slide กำหนดระดับค่าสำหรับการใช้งาน เช่น ความคุมความเร็วการทำงานรอบมอเตอร์ กำหนดระดับแสงสว่างของหลอดไฟ เป็นต้น

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • SLIDER CAPTION คือ ข้อความอธิบาย

 • FILLED COLOR คือ สีที่แสดงบน slider

 • DISPLAY VALUE คือ แสดงค่า slider ด้านบนมุมขวา

 • MIN VALUE คือ ค่าต่ำสุด

 • MAX VALUE คือ ค่าสูงสุด

 • STEP คือ เลื่อน slider ทุกๆ n ครั้ง ตามตัวเลขที่กำหนด

 • SENSITIVITY (MS) คือ ค่าความไว

 • INITIAL VALUE คือ ค่าเริ่มต้น

 • AUTO UPDATE VALUE คือ เมื่อมีค่าเปลี่ยนแปลง slider จะเปลี่ยนตามค่าที่ได้รับ

 • ONSTART ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อคลิกที่ slider

 • ONSLIDE ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อคลิกลากเปลี่ยนตำแหน่ง slider แต่ยังไม่ปล่อย

 • ONSTOP ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อปล่อยคลิก slider

 • ONINITIAL ACTION คือ เงื่อนไขการทำงานเมื่อสร้าง toggle เสร็จ

_images/dashboard_widgetslider1.png

ตัวอย่าง

การควบคุม RGB ของการแสดงสี

_images/dashboard_widgetslider2.png

จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

_images/dashboard_widgetsliderresult.png

Widget : Chart

เป็น Data Display Widget ที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟ สามารถดูข้อมูล และแสดงผลการทำงานได้

จากรูปด้านล่างข้อมูลที่สามารถระบุได้มีดังนี้

 • TYPE คือ ชนิดของ widget

 • TITLE คือ ตั้งชื่อ widget

 • DATA SOURCE คือ การเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลจาก Device ต่างๆ

 • FILTER คือ ฟังก์ชันที่ช่วยกรองข้อมูล

 • QUERY FROM THE LAST คือ ฟังก์ชันที่สามารถช่วยดึงข้อมูล โดยอ้างอิงจากเวลาของการส่งข้อมูลล่าสุดจากอุปกรณ์ (โดยมีหน่วย เช่น วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที)

 • STRICT TIME RANGE คือ ความแม่นยำของช่วงเวลา

 • PLOT MODE คือ ลักษณะการ Plot ของกราฟ

 • TYPE OF CHART คือ ชนิดของ Chart

 • X AXIS TITLE คือ ตั้งชื่อแกน X

 • Y AXIS TITLE คือ ตั้งชื่อแกน Y

 • BEGIN AT 0 คือ เปิด/ปิด การเริ่มต้นที่ 0

 • MAKER คือ การส่งคำสั่งควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์

 • LINE COLORS คือ สีของเส้น (สามารถระบุ code สีเองได้หรือเลือกจากที่มี)

 • NO. OF Y-AXIS คือ จำนวนของแกน Y

 • BLOCKS HEIGHT คือ ความสูงของ Block

_images/dashboard_widgetchart.png

ตัวอย่าง

การกรอก Datasource เมื่อต้องการแสดงข้อมูลอุณหภูมิเก็บเป็น Timeseries

_images/dashboard_widgetchartresult.png