year()

p5.js สื่อสารกับนาฬิกาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟังก์ชันปี () จะส่งคืนปีปัจจุบันเป็นจำนวนเต็ม (2014, 2015, 2016 ฯลฯ )

รูปแบบการใช้งาน

year ( )

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: ปีปัจจุบัน


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.