unchar()

แปลงสตริงอักขระเดียวเป็นตัวแทนเลขจำนวนเต็มที่สอดคล้องกัน เมื่ออาร์เรย์ของค่าสตริงอักขระเดี่ยวถูกส่งผ่านไปแล้วอาร์เรย์ของจำนวนเต็มที่มีความยาวเท่ากันจะถูกส่งกลับ

รูปแบบการใช้งาน

unchar ( n )

พารามิเตอร์

  • n String: ค่าเพื่อแยกวิเคราะห์

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: แทนจำนวนเต็มของค่า
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.