triangle()

รูปสามเหลี่ยมเป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อสามจุด อาร์กิวเมนต์สองตัวแรกระบุจุดแรกอาร์กิวเมนต์สองตัวกลางระบุจุดที่สองและอาร์กิวเมนต์สองตัวสุดท้ายระบุจุดที่สาม

รูปแบบการใช้งาน

triangle ( x1, y1, x2, y2, x3, y3 )

พารามิเตอร์

  • x1 Number: พิกัด x ของจุดแรก
  • y1 Number: y พิกัดของจุดแรก
  • x2 Number: พิกัด x ของจุดที่สอง
  • y2 Number: y พิกัดของจุดที่สอง
  • x3 Number: พิกัด x ของจุดที่สาม
  • y3 Number: y พิกัดของจุดที่สาม


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.