tan()

คำนวณสัมผัสของมุม ฟังก์ชันนี้คำนึงถึงมุมมองปัจจุบัน ค่าจะถูกส่งกลับในช่วง -1 ถึง 1

รูปแบบการใช้งาน

tan ( angle )

พารามิเตอร์

  • angle Number: มุม

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: การสัมผัสกันของมุม


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.