subset()

แยกอาร์เรย์ของอิลิเมนต์ออกจากอาร์เรย์ที่มีอยู่ พารามิเตอร์รายการกำหนดอาร์เรย์ที่จะคัดลอกองค์ประกอบและพารามิเตอร์เริ่มต้นและการนับระบุองค์ประกอบที่จะแยก ถ้าไม่มีการนับจำนวนองค์ประกอบจะถูกแยกออกจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ เมื่อระบุการเริ่มต้นโปรดจำไว้ว่าองค์ประกอบอาร์เรย์แรกคือ 0 ฟังก์ชันนี้จะไม่เปลี่ยนอาร์เรย์ของแหล่งข้อมูล

รูปแบบการใช้งาน

subset ( list, start, [count] )

พารามิเตอร์

  • list Array: อาร์เรย์ที่สกัดจาก
  • start Number: ตำแหน่งที่จะเริ่มต้น
  • count Number: จำนวนค่าที่จะแยก

ค่าที่ส่งออกมา

  • Array: อาร์เรย์ขององค์ประกอบที่แยกออกมา


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.