strokeJoin()

กำหนดลักษณะของข้อต่อที่เชื่อมต่อส่วนของสาย ข้อต่อเหล่านี้มีทั้ง mitered, beveled หรือกลมและระบุด้วยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง MITER, BEVEL และ ROUND ข้อต่อเริ่มต้นคือ MITER

รูปแบบการใช้งาน

strokeJoin(join)

พารามิเตอร์

  • join ค่าคงที่: MITER, BEVEL และ ROUND


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.