str()

แปลงสตริงบูลีนสตริงหรือตัวเลขเป็นสตริงแทน เมื่ออาร์เรย์ของค่าถูกส่งผ่านไปแล้วอาร์เรย์ของสตริงที่มีความยาวเท่ากันจะถูกส่งกลับ

รูปแบบการใช้งาน

str ( n )

พารามิเตอร์

  • n String,Boolean,Number,Array: ค่าเพื่อแยกวิเคราะห์

ค่าที่ส่งออกมา

  • String: การแสดงค่าของสายอักขระ


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.