radians()

แปลงการวัดระดับเป็นค่าเรเดียน เรเดียนและองศาเป็นสองวิธีในการวัดสิ่งเดียวกัน มีวงกลม 360 องศาและ 2 * PI เรเดียนในแวดวง ตัวอย่างเช่น 90 ° = PI / 2 = 1.5707964

รูปแบบการใช้งาน

radians ( degrees )

พารามิเตอร์

  • degrees Number: ค่าระดับที่จะแปลงเป็นเรเดียน

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: มุมที่แปลง


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.