plane()

วาดระนาบด้วยความกว้างและความสูง

รูปแบบการใช้งาน

plane ( width, height, [detailX], [detailY] )

พารามิเตอร์

  • width Number: ความกว้างของเครื่องบิน
  • height Number: ความสูงของเครื่องบิน
  • detailX Number: จำนวนตัวเลือกของสามเหลี่ยมใน x-dimension
  • detailY Number: จำนวนตัวอยางของสวนยอยสามเหลี่ยมใน y-dimension

ค่าที่ส่งออกมา

  • p5: วัตถุ p5


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.