pixelDensity()

ตั้งค่าการปรับพิกเซลสำหรับการแสดงความหนาแน่นของพิกเซลสูง โดยค่าเริ่มต้นความหนาแน่นของพิกเซลถูกตั้งค่าให้ตรงกับความหนาแน่นของการแสดงผลให้เรียก pixelDensity (1) เพื่อปิดการทำงานนี้ การเรียก pixelDensity () ที่ไม่มีอาร์กิวเมนต์จะส่งกลับความหนาแน่นของพิกเซลในปัจจุบันของร่าง

รูปแบบการใช้งาน

pixelDensity ( [val] )

พารามิเตอร์

  • val Number: ไม่ว่าจะเป็นภาพร่างหรือขนาดเท่าไร

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: ความหนาแน่นของพิกเซลในปัจจุบันของร่าง
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.