noStroke()

ปิดใช้งานการวาดเส้นโครงร่าง (โครงร่าง) ถ้าทั้งสองคำสั่ง noStroke () และ noFill () เรียกว่าไม่มีอะไรจะถูกลากไปที่หน้าจอ

รูปแบบการใช้งาน

noStroke ( )[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.