noFill()

ปิดการใช้งานรูปทรงเรขาคณิต ถ้าทั้งสองคำสั่ง noStroke () และ noFill () เรียกว่าไม่มีอะไรจะถูกลากไปที่หน้าจอ

รูปแบบการใช้งาน

noFill ( )[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.