minute()

p5.js สื่อสารกับนาฬิกาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟังก์ชัน minute () จะคืนค่านาทีปัจจุบันเป็นค่าตั้งแต่ 0 ถึง 59

รูปแบบการใช้งาน

minute ( )

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: นาทีปัจจุบัน


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.