int()

แปลงแบบบูลสตริงหรือลอยเป็นจำนวนเต็มแทน เมื่ออาร์เรย์ของค่าถูกส่งผ่านไปแล้วอาร์เรย์ int ที่มีความยาวเท่ากันจะถูกส่งกลับ

รูปแบบการใช้งาน

int ( n )

พารามิเตอร์

  • n String,Boolean,Number: ค่าเพื่อแยกวิเคราะห์

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: แทนจำนวนเต็มของค่า
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.