imageMode()

โหลดรูปภาพจากเส้นทางและสร้าง p5.Image จากไฟล์

ภาพอาจไม่สามารถใช้งานได้ทันทีสำหรับการแสดงผลหากคุณต้องการให้แน่ใจว่ารูปภาพพร้อมใช้งานแล้วก่อนที่จะทำอะไรให้ทำโหลด loadImage () ใน preload () นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดหาฟังก์ชันการโทรกลับเพื่อจัดการกับภาพเมื่อพร้อม

เส้นทางไปยังรูปภาพต้องสัมพันธ์กับไฟล์ HTML ที่ลิงก์ในร่างของคุณ การโหลดรูปภาพจาก URL หรือสถานที่ห่างไกลอื่น ๆ อาจถูกบล็อกเนื่องจากความปลอดภัยภายในของเบราเซอร์ของคุณ

รูปแบบการใช้งาน

imageMode(mode)

พารามิเตอร์

  • mode ค่าคงที่: ทั้ง CORNER, CORNERS หรือ CENTER


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.