image()

วาดภาพลงในผืนผ้าใบ p5.js

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับพารามิเตอร์ต่างกัน การใช้งานที่ง่ายที่สุดต้องใช้พารามิเตอร์เพียงสามอย่าง ได้แก่ img, x และ y-where (x, y) คือตำแหน่งของภาพ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์สองตัวเพื่อระบุความกว้างและความสูงของภาพได้

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับพารามิเตอร์จำนวนแปดตัว เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ p5.js ใช้ภาษาของ “สี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง” (ซึ่งตรงกับ “dx”, “dy” ฯลฯ ) และ “ภาพต้นฉบับ” (ซึ่งตรงกับ “sx”, “sy” ฯลฯ ) ด้านล่าง การระบุมิติข้อมูล “ภาพต้นฉบับ” จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงส่วนย่อยของภาพต้นฉบับแทนสิ่งที่ทั้งตัว นี่เป็นแผนภาพที่จะอธิบายเพิ่มเติม:

รูปแบบการใช้งาน

image(img,x,y,[width],[height])

image(img,dx,dy,dWidth,dHeight,sx,sy,[sWidth],[sHeight])

พารามิเตอร์

 • img p5.Image | p5.Graphics: ภาพที่จะแสดง
 • x ตัวเลข: พิกัด x ที่มุมซ้ายบนของภาพ
 • y ตัวเลข: พิกัด y ที่มุมซ้ายบนของภาพ
 • width ตัวเลข: ความกว้างในการวาดภาพ
 • height ตัวเลข: ความสูงในการวาดภาพ
 • dx ตัวเลข: พิกัด x ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทางที่จะวาดภาพต้นฉบับ
 • dy ตัวเลข: พิกัด y ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทางที่จะวาดภาพต้นฉบับ
 • dWidth ตัวเลข: ความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง
 • dHeight ตัวเลข: ความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง
 • sx ตัวเลข: พิกัด x ของส่วนย่อยของภาพต้นฉบับเพื่อวาดลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง
 • sy ตัวเลข: พิกัด y ของส่วนย่อยของภาพต้นฉบับเพื่อวาดลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง
 • sWidth ตัวเลข: ความกว้างของส่วนย่อยของภาพต้นฉบับเพื่อวาดลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง
 • sHeight ตัวเลข: ความสูงของส่วนย่อยของภาพต้นฉบับเพื่อวาดลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายทาง
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.