hour()

p5.js สื่อสารกับนาฬิกาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟังก์ชัน hour () จะคืนค่าชั่วโมงปัจจุบันเป็นค่าตั้งแต่ 0 ถึง 23

รูปแบบการใช้งาน

hour ( )

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: ชั่วโมงปัจจุบัน


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.