hex()

แปลงหมายเลขเป็นสตริงในสัญกรณ์เลขฐานสิบหกที่เท่ากัน ถ้าพารามิเตอร์ที่สองถูกส่งมาจะใช้เพื่อกำหนดจำนวนอักขระที่จะสร้างในสัญกรณ์เลขฐานสิบหก เมื่ออาร์เรย์ถูกส่งผ่านไปอาร์เรย์ของสตริงในสัญกรณ์เลขฐานสิบหกที่มีความยาวเท่ากันจะถูกส่งกลับ

รูปแบบการใช้งาน

hex ( n, [digits] )

พารามิเตอร์

  • n Number: ค่าเพื่อแยกวิเคราะห์
  • digits Number:

ค่าที่ส่งออกมา

  • String: การแทนสตริงเลขฐานสิบหก
[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.