ellipsoid()

วาดรูปทรงรีกับรัศมีที่กำหนด

รูปแบบการใช้งาน

ellipsoid ( radiusx, radiusy, radiusz, [detailX], [detailY] )

พารามิเตอร์

  • radiusx Number: xradius ของวงกลม
  • radiusy Number: yradius ของวงกลม
  • radiusz Number: zradius ของวงกลม
  • detailX Number: ไม่จำเป็น: จำนวนกลุ่มส่วนที่มากขึ้นค่าเริ่มต้นของรูปทรงเรขาคณิตเรียบขึ้นคือ 24 หลีกเลี่ยงตัวเลขรายละเอียดข้างต้น 150 อาจทำให้เบราเซอร์ขัดข้อง
  • detailY Number: ไม่จำเป็น: จำนวนกลุ่มส่วนที่มากขึ้นจะมีค่าเริ่มต้นของรูปทรงเรขาคณิตที่ราบรื่นขึ้น 16. หลีกเลี่ยงจำนวนรายละเอียดข้างต้น 150 อาจทำให้เบราเซอร์ขัดข้อง


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.