directionalLight()

สร้างแสงทิศทางที่มีสีและทิศทาง

รูปแบบการใช้งาน

directionalLight ( v1, [v2], [v3], [a], x, [y], [z] )

พารามิเตอร์

  • v1 Number,Array,String,p5.Color: ค่าสีเทาค่าสีแดงหรือสี (ขึ้นอยู่กับโหมดสีปัจจุบัน) หรืออาร์เรย์สีหรือสตริงสี CSS
  • v2 Number: ตัวเลือก: สีเขียวหรือความอิ่มตัวของสี
  • v3 Number: ตัวเลือก: สีน้ำเงินหรือความสว่าง
  • a Number: ตัวเลือก: ความทึบ
  • x Number,p5.Vector: แกน x หรือ p5.Vector
  • y Number: ตัวเลือก: ทิศทางแกน y
  • z Number: ตัวเลือก: ทิศทางแกน Z


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.