cos()

คำนวณโคไซน์ของมุม ฟังก์ชันนี้คำนึงถึงมุมมองปัจจุบัน ค่าจะถูกส่งกลับในช่วง -1 ถึง 1

รูปแบบการใช้งาน

cos ( angle )

พารามิเตอร์

  • angle Number: มุม

ค่าที่ส่งออกมา

  • Number: โคไซน์ของมุม


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.