cone()

วาดกรวยด้วยรัศมีและความสูงที่กำหนด

รูปแบบการใช้งาน

cone ( radius, height, [detailX], [detailY] )

พารามิเตอร์

  • radius Number: รัศมีของพื้นผิวด้านล่าง
  • height Number: ความสูงของกรวย
  • detailX Number: ไม่จำเป็น: จำนวนกลุ่มส่วนที่มากขึ้นค่าเริ่มต้นของเรขาคณิตที่ราบรื่นคือ 24
  • detailY Number: ไม่จำเป็น: จำนวนกลุ่มส่วนที่มากขึ้นค่าเริ่มต้นของเรขาคณิตที่ราบรื่นคือ 16


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.