ambientMaterial()

วัสดุล้อมรอบสำหรับเรขาคณิตด้วยสีที่กำหนด คุณสามารถดูวัสดุที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน ตัวอย่าง นี้

รูปแบบการใช้งาน

ambientMaterial ( v1, [v2], [v3], [a] )

พารามิเตอร์

  • v1 Number,Array,String,p5.Color: ค่าสีเทาค่าสีแดงหรือสี (ขึ้นอยู่กับโหมดสีปัจจุบัน) หรืออาร์เรย์สีหรือสตริงสี CSS
  • v2 Number: ตัวเลือก: สีเขียวหรือความอิ่มตัวของสี
  • v3 Number: ตัวเลือก: สีน้ำเงินหรือความสว่าง
  • a Number: ตัวเลือก: ความทึบ


[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.