TWO_PI

TWO_PI เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่มีค่า 6.28318530717958647693 มันเป็นสองเท่าของขนาดเส้นรอบวงของวงกลม มันมีประโยชน์ในการทำงานร่วมกับตรีโกณมิติ sin () และ cos ()

รูปแบบการใช้งาน

TWO_PI[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.