PI

PI เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่มีค่า 3.14159265358979323846 เป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลาง มันมีประโยชน์ในการทำงานร่วมกับตรีโกณมิติ sin () และ cos ()

รูปแบบการใช้งาน

PI[1]This document was generated from p5.js whose source code is available on github.